info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

voor de verkoop en levering van AED apparatuur en aanverwante artikelen

 Definities

 1. Dutch TMC: gevestigd te Raalte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 60861231 handelend onder de naam Dutch TMC.
 2. Website: de website van reanimerendoejezo.nl, Dutchtmcshop.com en faud.nl.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Dutch TMC en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dutch TMC en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dutch TMC zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dutch TMC slechts bindend, indien en voor zover deze door Dutch TMC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Dutch TMC afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw, in euro en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DutchTMC kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van DutchTMC afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. DutchTMC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen zoals vermeld op de website van DutchTMC vrijblijvend.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van DutchTMC en het voldoen aan de daarbij door DutchTMC gestelde voorwaarden.
 3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DutchTMC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DutchTMC het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. DutchTMC kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DutchTMC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door DutchTMC is ontvangen, stuurt DutchTMC de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. DutchTMC is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van DutchTMC.
 4. Indien DutchTMC de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. DutchTMC raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 werkdagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. DutchTMC is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met DutchTMC binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft DutchTMC een raming van deze kosten.
 3. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan DutchTMC, of op andere ondubbelzinnige wijze aan DutchTMC kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. DutchTMC bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 7. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Adres | Kaagstraat 14A 8102GZ Raalte
E-mail | info@reanimerendoejezo.nl
Telefoon | +31(0)53 750 1885
Mobiel | +31(0)6 835 37 312
KvK-nummer | 60861231
BTW-nummer | NL002195998B35
Bankrekeningnummer | NL58 INGB 000 651 2817

 1. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DutchTMC de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
 2. Tenzij DutchTMC aanbiedt het product zelf af te halen, mag Dutch TMC wachten met terugbetalen tot Dutch TMC het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan DutchTMC volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DutchTMC is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door DutchTMC is gewezen op de te late betaling en DutchTMC de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DutchTMC gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. DutchTMC kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door DutchTMC een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. DutchTMC staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat DutchTMC er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt DutchTMC daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien DutchTMC de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DutchTMC, dan kan hij bij DutchTMC telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. DutchTMC geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DutchTMC binnen 8 dagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 7. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op DutchTMC jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DutchTMC.
 4. De aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant DutchTMC onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DutchTMC ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DutchTMC in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DutchTMC meldt.
 6. In geval van overmacht is DutchTMC niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Opvolging van meegeleverde gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik

 1. Klant dient alle in redelijkheid van hem te verwachten inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat de door DutchTMC geleverd apparatuur door hem en zijn personeelsleden wordt gebruikt met inachtneming van de bijgesloten gebruikshandleidingen en ook overigens het nodige te doen, waaronder het geven van informatie, teneinde een veilig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur te waarborgen.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat ook zijn afnemers en overige derden worden geïnformeerd met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur. De koper dient de door Verkoper meegeleverde gebruikshandleiding, en overige documentatie, tegelijkertijd met de apparatuur, aan zijn eventuele afnemers, mee te leveren.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de voorwaarden zoals in dit artikel genoemd.

Omgaan met en gebruik van de in het apparaat opgeslagen data

 1. Gegevens die opgeslagen zijn in de geleverde zaak of op bijgeleverde materialen als geheugenkaarten, mogen nooit door de Klant zelf worden verwijderd. De Klant is verplicht er op toe te zien dat derden data niet verwijderen. Verwijdering van gegevens mag slechts door DutchTMC geschieden.
 2. Op verzoek van de Klant, de patiënt of de behandelende specialist zullen de betreffende gegevens worden overhandigd aan de behandelende specialist. De Klant garandeert dat hij bij dit verzoek handelt op verzoek van de patiënt.
 3. Gegevens die opgeslagen zijn in de geleverde zaak of op bijgeleverde materialen mogen te allen tijde door DutchTMC worden gebruikt voor geanonimiseerd statistisch onderzoek door belanghebbende partijen.

Verplichtingen DutchTMC

 1. DutchTMC  zal de overeenkomst goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Indien de opdracht strekt tot het verlenen van service, is DutchTMC  verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van een gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 2. De Klant geeft DutchTMC e alle informatie die hij heeft en die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. DutchTMC kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek nodig is.
 3. De Klant schakelt zonder voorafgaand overleg met DutchTMC geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door DutchTMC .
 4. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer derde partijen in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal zijn en welke werkzaamheden aan die derde partijen worden opgedragen. De Klant geeft vervolgens opdracht aan die partij.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.

Verplichtingen Klant

 1. De Klant stelt DutchTMC in de gelegenheid de Overeenkomst uit te voeren.
 2. De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant DutchTMC  hiervan tijdig in kennis te stellen.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die voor rekening en risico van de Klant komen, is de Klant gehouden DutchTMC  diens kosten die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. DutchTMC  beperkt de kosten en/of schade zoveel mogelijk.
 4. Duurt de in lid 3 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat DutchTMC  zodra dat mogelijk is, de Klant weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. DutchTMC  houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant.

OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DutchTMC  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DutchTMC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. DutchTMC  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DutchTMC  haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DutchTMC  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DutchTMC  niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien DutchTMC  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DutchTMC .
Persoonsgegevens
DutchTMC verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.
Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DutchTMC gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adres | Kaagstraat 14A 8102GZ Raalte
E-mail | info@reanimerendoejezo.nl
Telefoon | +31(0)53 750 1885
Mobiel | +31(0)6 835 37 312
KvK-nummer | 60861231
BTW-nummer | NL002195998B35
Bankrekeningnummer | NL58 INGB 000 651 2817

Algemene voorwaarden voor cursussen van Dutch TMC Definities

 1. DutchTMC: gevestigd te Raalte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 60861231 handelend onder de naam DutchTMC.
 2. Website: de website van DutchTMC te raadplegen via www.reanimerendoejezo.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met DutchTMC en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DutchTMC en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van cursussen door DutchTMC zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DutchTMC slechts bindend, indien en voor zover deze door DutchTMC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van DutchTMC afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DutchTMC kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van DutchTMC afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen van DutchTMC vrijblijvend.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van DutchTMC en het voldoen aan de daarbij door DutchTMC gestelde voorwaarden.
 3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DutchTMC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Klant dient bij het maken van de reservering altijd de juiste gegevens te verstrekken en een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan DutchTMC contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als DutchTMC Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan DutchTMC ertoe overgaan de reservering te annuleren.
 5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten.
 6. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DutchTMC het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 7. DutchTMC kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DutchTMC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de betaling door DutchTMC is ontvangen, stuurt DutchTMC de reserveringsbevestiging met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. DutchTMC is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Annulering

 1. Kosteloos annuleren van een training of cursus kan tot 4 weken voor aanvang. U ontvangt de betaling dan binnen 14 dagen retour. Bij latere annulering gelden de volgende termijnen: Bij annulering van 4 weken voor aanvang tot 2 weken voor aanvang wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. U ontvangt 50% van uw betaling binnen 14 dagen retour. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht. De plaats in de cursus of training kan altijd door een derde worden ingenomen. Klant dient DutchTMC daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
 2. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training of cursus niet door. DutchTMC bericht daarover uiterlijk 7 dagen ( bij een cursus van 2 of meer dagdelen) of 3 dagen (bij een cursus van één dagdeel) voor aanvang. Klant ontvangt het volledige bedrag van de betaling binnen 14 dagen retour.
 3. In geval van uitval van een trainer zal DutchTMC de cursus verzetten, dan wel een kwalitatief gelijkwaardigde trainer inzetten.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de reservering, doch uiterlijk een dag voor de aanvang van de cursus of training. In geval van te late betaling wordt Klant niet toegelaten tot de cursus. Dit laat de betalingsverplichting van Klant onverlet.
 2. Klant dient betalingen aan DutchTMC volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DutchTMC is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de DutchTMC is gewezen op de te late betaling en DutchTMC de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DutchTMC gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. DutchTMC kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door DutchTMC een aparte garantie op de diensten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. DutchTMC staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien de afgeleverde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant DutchTMC daarvan binnen 5 dagen na afloop van de cursus in kennis te stellen.
 4. Indien DutchTMC de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante diensten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een dienst (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DutchTMC, dan kan hij bij DutchTMC telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. DutchTMC geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DutchTMC binnen 8 dagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op DutchTMC jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DutchTMC.
 4. De aansprakelijkheid van DutchTMC jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant DutchTMC onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DutchTMC ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DutchTMC in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DutchTMC meldt.
 6. In geval van overmacht is DutchTMC niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Persoonsgegevens
DutchTMC  verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.   
Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar  DutchTMC gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adres | Kaagstraat 14A 8102GZ Raalte
E-mail | info@reanimerendoejezo.nl
Telefoon | +31(0)53 750 1885
Mobiel | +31(0)6 835 37 312
KvK-nummer | 60861231
BTW-nummer | NL002195998B35
Bankrekeningnummer | NL58 INGB 000 651 2817

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.